ประกาศรางวัลผู้โชคดีในการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2556

รับ Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. Futuris Automotive (Thailand) Co.,Ltd.

2. Alpha Group Co., Ltd.

3. Japan Brake (Thailand) Co.,Ltd.

4. Chassis Brakes International

5. Kulthorn Kirby Public Company Limited

ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ และสละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะนำผลการประเมินจากท่านมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

APC Logistics (Thai) Co., Ltd.

** กรุณาติดต่อ คุณกัลยรัตน์ โสภณธนกิจสกุล e-mail : sup.sales@apc.co.th Tel. 02-714 1491 ext : 44 เพื่อรับ Gift Voucher **