ประกาศรางวัลผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

จำนวน 5 รางวัล ประจำเดือน ตุลาคม 2556

รายชื่อที่ได้รับรางวัล

Khun Puangpetch Laksanapreecha

Khun Ampa I.

Khun Rattanaporn Pinthukanok

Khun Wanpen Sangsup

Khun Pojanee Petthongchai

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ และสละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะนำผลการประเมินจากท่านมาพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการของบริษัทให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

APC Logistics (Thai) Co.,Ltd.

**กรุณาติดต่อ คุณกัลยาณี ผิวงาม e-mail : sup.account4@apc.co.th Tel. 02-714 1491 ext : 53 เพื่อรับ Gift Voucher**